Што е Europass Пасош за Вештини?

Europass Пасошот за Вештини беше алатка која се нудеше на Europass до 2019 година. Им овозможуваже на корисниците да креираат колекција на документи во една датотека. Сепак, Europass Пасошот за Вештини веќе не се нуди, регистрираните корисници на Europass сега можат да споделуваат документи од нивната Europass библиотека.

Како да ги опишам моите дигитални вештини?

Можете да ги наведете и организирате вашите дигитални вештини на вашиот Europass профил. Можете да креирате листа на сите ваши дигитални вештини, вклучувајќи алатки и софтвер што го користите, како и проекти или достигнувања за кои сте горди. Можете да ги опишете алатките што ги употребувате за вашата работа или студии, како и алатките што ги користите во слободното време (на пр. Социјални медиуми, блогирање, игри). Можете исто така да ги организирате своите вештини во различни групи, на пр. креирајте група дигитални алатки што ги користите за дизајн; или дигитални вештини што ги користите во вашата работа, или дури и листа на дигитални вештини што сакате да ги развивате.

Како самостојно да ги процените вашите јазични вештини?

Можете да ги самопроценувате своите јазични вештини во вашиот Europass профил. За да ги само-процените своите вештини значи дека треба да размислувате за вашите вештини и да ги опишувате нивоата на истите. Можете да пополните едноставна табела за само-проценка на вашиот Europass профил за да ги опишете јазичните вештини. Можете да ги прочитате сите описи на алатката за само-проценка и да го изберете нивото кое сметате дека најдобро ги опишува вашите вештини за слушање, читање, говорна интеракција, говорно изразување и пишување на кој било јазик. Вие исто така ги чувате и вашите јазични сертификати во Europass библиотеката. Алатката за самооценување ја користи Заедничката Европска Референтна Рамка за Јазици (ЗЕРРЈ).

Може да ја споделите табелата за само-проценка од вашиот Europass профил за да ја споделите со други, како што се работодавците, образовните институции или институциите за обука.

Што е Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ)?

Заедничката европска референтна рамка за јазици е упатство од Советот на Европа што се користи за да се опишат достигнувањата на учениците за странски јазици. ЗЕРРЈ (CEFR) овозможува метод на учење, предавање и проценување што важи за сите јазици во Европа. ЗЕРРЈ вклучува шест референтни нивоа, кои се користат низ цела Европа за да може да се разбере познавањето на јазиците. ЗЕРРЈ (CEFR) мрежата за самопроценка се користи на Европас профилот за да им помогне на луѓето да ја самопроценуваат подготвеноста на својот јазик.

Што се случи со Europass Јазичниот Пасош?

Europass Јазичниот Пасош е создаден како еден од Europass обрасците на документите во 2004 година како алатка за самооценување за јазични вештини и квалификации.

Сегашниот Europass го интегрираше јазичниот пасош во рамките на Europass профилот како дел наречен, јазични вештини. Вие сеуште можете да ги самопроценувате своите јазични компетенции врз основа на Заедничката Европска Референтна Рамка за Јазици (ЗЕРРЈ) и можете да ги споделувате вашите резултати со работодавците или образовните институции по потреба.