europas1

Европас работилница на Факултет за ветеринарна медицина

На 20.12.2023 година се одржа Работилница за европската образовна мрежа Европас на Факултет за ветеринарна медицина. Оваа работилница беше наменета за студенти од Факултет за ветеринарна медицина при Универзитетот Св. Кирил и Методиј- Скопје.

На работилницата стуудентите имаа можност да се запознаат со Европас мрежата и сите документи и услуги кои ги нуди истата. Исто така студентите креираа свои Европас профили и им беше детално објаснето што да внесат во секое поле.

На крајот на работилницата се напоменаа и другите документи во Европас платформата како што се додатокот на диплома и мотивациското писмо, како и какви можности нуди Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за млади лица и студенти преку Еразмус+ Програмата и другите европски образовни мрежи со кои раководи.

v3

Одржана Европас работилница за студенти

На 18.12.2023 година се одржа Европас работилница за студенти на Факултет за информатички технологии и комјутерско инжинерство.

Европас работилницата беше наменета за студенти и на истата студентите креираа свои профили на Европас платформата.

Исто така им беше презентирано како да ги пополнат сите полиња на Европас профилот и начинот на сочувување, ажурирање и споделување.

Освен Европас мрежата на студентите им беа споменати и другите мрежи со кои раководи Националната агенција за европски обрзаовни програми и мобилност а се наменети за млади лица како Евродеск и Европски младински портал.

Европас центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност освен на Факултетот за информатички технологии и комјутерско инжинерство продолжува да организира ваков вид на работилници и на другите факултети.