SL1_2314

Конференција: Значењето на Европас во процесот на кариерното советување (видео)

Согласно целите на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, насочени кон унапредување на кариерното советување во училиштата за стручно образование и обука, Европас/Еврогајденс центарот организираше конференција на тема „Значењето на Европа во процесот на кариерното советување“.

На конференцијата учествуваа наставници од целата држава, кариерни советници и преставници од МОН. Учесниците беа запознаени со Европас платформата и суштинските документи кои обезбедуваат стандардизиран начин за презентирање на вештините и квалификациите низ Европа, олеснувајќи ја мобилноста и вработливоста.

Сесиите опфатија широк спектар на теми, вклучително и интеграција на Европас во стратегиите за кариерно советување и влијанието на Европас врз вработливоста на учениците. Еден од најважните моменти на конференцијата беше соработката и споделувањето знаења меѓу наставниците, овозможувајќи им да стекнат сознанија за најдобрите практики и иновативните пристапи во кариерното советување.

По конференцијата, учесниците колективно напишаа збир на предлози до Министерството за образование и наука. Овие препораки се фокусираат на зајакнување и проширување на центрите за кариера во училиштата за стручно образование и обука. Предлозите, исто така, ја истакнаа потребата од зголемени ресурси и можности за обуки на вработените во стручните училишта.

Конференцијата „Значењето на Европас платформата во процесот на кариерното советување“ е значаен чекор напред во напредокот на кариерното советување во училиштата за стручно образование и обука во Република Северна Македонија.