6.12.2022 - Будимпешта

Европас посета на работа на лице место во Европас центарот во Будимшепта, Унгарија

Во периодот од 04.12.2022 година до 06.12.2022 година се одржа посета на работа на лице место во Европас центарот во Будимпешта, Унгарија. Претставници од Европас центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност беа на посетата во Европас центарот. На посетата се разговараше за добри пракси и примери од двата Европас центри, издавање на документите на Европас, видливоста на Европас мрежата како и останати работи со Европас платформата.

Исто така се разговараше за заеднички активности како и за можна идна заедничка соработка.

sl6

Европас посета на работа на лице место во Фондација, Темпус- Белград, Србија

Во периодот од 07.09.2022 до 09.09.2022 година претставници од Европас центарот беа на посета во Фонацијата Темпус- Белград, Србија.

Оваа посета се одржа за споделување на добри практитки и примери помеѓу двата Европас центри. Во текот на првиот ден се разговарше за европската образовна мрежа Европас и за работата на двата центри. 

Стана збор и за издавање на Европас документите како и за законските одредби кои се однесуваат на Европас платформата, за видливоста и за организирањето на различен вид на настани со различни таргет групи.

Вториот ден се разговараше за европската образовна мрежа Еврогајденс и какви се можности и повлности нуди истата. Беа дадени конкретни примери со статистики од двата Еврогајденс центри и беше презентирано какво е кариерното советување во двете земји во делот на образование, вработување и деца и лица со попреченост.

На крајот на оваа посета се отвори можност со идеи за заедничка идна соработка.

evropass

ЕВРОПАС КОНФЕРЕНЦИЈА

Во периодот од 18.12.2022 година до 20.12.2022 година се одржа Европас конференција во х. Инекс Олгица- Охрид. Оваа конференција е во согласност со тригодишната програма за европската образовна мрежа Европас. Истата беше наменета за наставници од гимназии ширум државата. Конференцијата траеше два дена. На конференцијата наставниците имаа можност да се запознаат со Европската образовна мрежа Европас и какви се поволности и можности нуди истата за нив.

Во текот на конференцијата секој наставник креираше свој Европас профил, кратка биографија, мотивационо писмо и Европас мобилност документ.

Освен Европас мрежата кон крајот на конференцијата беа напоменати и другите европски образовни мрежи со кои раководи Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а се наменети за наставниците од гимназиите како и Еразмус+ Програмата.

Ваков вид на конференции Европас центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе организира и следната година но истите ќе бидат наменети за различни таргет групи.

По завршување на конференцијата наставниците беа обучени да креираат свои Европас профили и истото треба да го пренесат на нивните колеги во нивните училишта и на учениците.