Што е Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ)?

Заедничката европска референтна рамка за јазици е упатство од Советот на Европа што се користи за да се опишат достигнувањата на учениците за странски јазици. ЗЕРРЈ (CEFR) овозможува метод на учење, предавање и проценување што важи за сите јазици во Европа. ЗЕРРЈ вклучува шест референтни нивоа, кои се користат низ цела Европа за да може да се разбере познавањето на јазиците. ЗЕРРЈ (CEFR) мрежата за самопроценка се користи на Европас профилот за да им помогне на луѓето да ја самопроценуваат подготвеноста на својот јазик.