Како самостојно да ги процените вашите јазични вештини?

Можете да ги самопроценувате своите јазични вештини во вашиот Europass профил. За да ги само-процените своите вештини значи дека треба да размислувате за вашите вештини и да ги опишувате нивоата на истите. Можете да пополните едноставна табела за само-проценка на вашиот Europass профил за да ги опишете јазичните вештини. Можете да ги прочитате сите описи на алатката за само-проценка и да го изберете нивото кое сметате дека најдобро ги опишува вашите вештини за слушање, читање, говорна интеракција, говорно изразување и пишување на кој било јазик. Вие исто така ги чувате и вашите јазични сертификати во Europass библиотеката. Алатката за самооценување ја користи Заедничката Европска Референтна Рамка за Јазици (ЗЕРРЈ).

Може да ја споделите табелата за само-проценка од вашиот Europass профил за да ја споделите со други, како што се работодавците, образовните институции или институциите за обука.